6 lutego 2017 3 min na przeczytanie

Jakie konsekwencje rodzi dla przedsiębiorcy umowa zawierana na odległość?

Porady : eFinansistka, Prawo w biznesie

Umowa na odległość jest szczególnym rodzajem sprzedaży konsumenckiej, regulowanej przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz. 827 z późn. zm. – tekst jednolity ustawy w wersji online). Ustawodawca nadaje konsumentowi szereg praw, przypisując tym samym określone obowiązki przedsiębiorcy, dlatego tym bardziej przedsiębiorca powinien być świadomy konsekwencji zawieranej umowy na odległość.

NAGRADZAMY najbardziej aktywnych! Po przeczytaniu oceń, skomentuj, udostępnij
[Łącznie: 2 Średnio: 5]

1. Obowiązki informacyjne

Podstawowym obowiązkiem przedsiębiorcy jest nie tylko konieczność poinformowania klienta o możliwości odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny (art. 27 u.p.k.), ale również udzielenie innych informacji w sposób jasny i zrozumiały. Zgodnie z art. 12 u.p.k konsument musi zostać poinformowany o:

 • głównych cechach świadczenia wraz z określeniem przedmiotu świadczenia,
 • swoich danych, czyli nazwie firmy, adresie siedziby oraz organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także nadanym numerze w rejestrze,
 • adresie korespondencyjnym firmy, adresie poczty elektronicznej, numerze telefonu, faksu, jeśli są dostępne,
 • adresie, pod którym należy kierować reklamacje, jeśli jest inny niż adres korespondencyjny,
 • cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie obejmujących wszystkie składniki, a w szczególności cła i podatki,
 • kosztach wynikających z korzystania ze środków porozumiewania się na odległość, jeżeli są one skalkulowane inaczej niż wedle normalnej taryfy,
 • terminie i sposobie zapłaty,
 • sposobie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę,
 • procedurze rozpatrywania reklamacji,
 • kosztach zwrotu rzeczy w szczególnych przypadkach określonych w ustawie,
 • braku prawa odstępstwa w przypadkach określonych w ustawie,
 • obowiązku dostarczenia rzeczy bez wad,
 • istnieniu i treści gwarancji posprzedażowych oraz sposobie ich realizacji,
 • kodeksie dobrych praktyk,
 • czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach do jej wypowiedzenia,
 • minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z ustawy,
 • wysokości i sposobie złożenia kaucji lub innych gwarancji finansowych,
 • możliwości skorzystania z pozasądowych sposób rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

Najlepszym, a zarazem najprostszym rozwiązaniem dla przedsiębiorcy, aby dopełnić obowiązki informacyjne jest właściwa konstrukcja regulaminu uwzględniającego wszystkie ww. aspekty prawne. Niektóre informacje można udzielić również przy wykorzystaniu wzoru pouczenia o odstąpieniu od umowy (art. 13 u.p.k.), który jest dołączony do ustawy o prawach konsumenta. Warto pamiętać, choć jest to dość oczywiste, że przedsiębiorca musi także dostarczyć konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy.

2. Co się dzieje, gdy przedsiębiorca nie dopełni obowiązków informacyjnych?

Ciężar spełnienia obowiązków informacyjnych spoczywa na przedsiębiorcy. To on ponosi konsekwencje z tego tytułu. Jeżeli przedsiębiorca nie spełni swoich obowiązków dotyczących opłat lub innych kosztów, konsument jest z nich zwolniony (art. 23 u.p.k). Nabywca ma prawo odstąpienia od umowy, którą zawarł na odległość, w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Jeżeli konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia odbioru rzeczy lub zawarcia umowy (art. 29 u.p.k.).

Przedsiębiorco, jeśli nie dopełniłeś obowiązków informacyjnych w zakresie prawa do odstąpienia od umowy i rozpoczął się już bieg wydłużonego terminu uprawniającego do wypowiedzenia, możesz wysłać oświadczenie do konsumenta, a zostanie przywrócony podstawowy 14-dniowy okres wypowiedzenia.

Dodatkowo warto pamiętać o odpowiedzialności karnej. Zgodnie z art. 139 b ustawy z dnia 20 maja 1971 Kodeks wykroczeń, kto w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa zawierając umowę z konsumentem, nie spełnia wymagań dotyczących udzielenia informacji lub wydania dokumentu, przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, podlega karze grzywny.

Pamiętaj, że powyższe zasady dotyczą zawarcia umowy na odległość między przedsiębiorcą a konsumentem. Inaczej będzie wyglądała sytuacja, gdy do zawarcia umowy dojdzie między dwoma przedsiębiorcami, wówczas zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak wcielić powyższe obowiązki w życie i czuć się bezpiecznie, nie przegap kolejnego artykułu, na ten temat: „Spełnienie obowiązków informacyjnych przez przedsiębiorcę na przykładzie regulaminu sklepu internetowego” – już 24 lutego.

Zapraszam do dzielenia się swoimi pytania, opiniami i propozycjami kolejnych tematów w komentarzach.

<$> AK

NAGRADZAMY najbardziej aktywnych! Po przeczytaniu oceń, skomentuj, udostępnij
[Łącznie: 2 Średnio: 5]